Finlands modell

I Europa tillämpas många olika nationella verksamhetsmodeller för utredning av forskningsetiska oegentligheter. Det finns också länder som inte ännu har något nationellt system. När det gäller att definiera oredlighet i forskning, reda ut misstankar och döma ut sanktioner tillämpas två huvudsakliga verksamhetslinjer: å ena sidan modeller som bygger på lagstiftning, å andra sidan modeller som bygger på självkontroll inom vetenskapssamfundet.

Stödpersoner för forskningsetik

Systemet med stödpersoner för forskningsetik infördes vid ingången av 2017 på initiativ av Forskningsetiska delegationen. Över 60 forskningsorganisationer i Finland har utnämnt sammanlagt över 100 stödpersoner för forskningsetik.

Systemet har utgått från ett behov att stärka det allt mer internationaliserade forskarsamfundets medvetenhet om god finländsk vetenskaplig praxis och främja lättillgänglig personlig forskningsetisk rådgivning inom forskningsorganisationerna. Stödpersonerna för forskningsetik sköter sin uppgift vid sidan av sin tjänst.

Etikprövning i Finland

Etikprövningen i Finland beror på om det gäller medicinsk forskning eller humanforskning.

Medicinsk forskning

Med medicinsk forskning avses sådan forskning som innebär ingrepp i en människas eller ett mänskligt embryos eller fosters integritet och vars syfte är att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomarnas beskaffenhet i allmänhet.

Begäran om utlåtande till TENK

Om den som misstänks eller den som framfört misstanken är missnöjd med av handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis - rektorns beslut, de förfaringssätt som tillämpats i förundersökningen eller utredningen eller med slutledningarna av slutrapporten - kan denna begära ett utlåtande i ärendet av Forskningsetiska delegationen.