Etikprövning

Med prövning av forskningsetik avses att ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen och så att eventuella skador som forskningen eller dess resultat kan leda till förebyggs.

Lagen och förordningen om medicinsk forskning reglerar forskning som gäller människor.

TENK

Forskningsetiska delegationen (TENK) är ett sakkunnigorgan som utses av Finlands undervisnings- och kulturministerium på förslag av det vetenskapliga samfundet.

TENK grundades med en förordning år 1991 för att behandla etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för att främja forskningsetiken.

I Finland har universitet, yrkeshögskolor och andra forskningsorganisationer frivilligt förbundit sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis.

Övriga stipendier och pris

På den här sidan har man samlat ihop länkar om de mest centrala finländska stipendierna och prisen inom informationsspridningsfältet samt andra nyttiga instanser. Eftersom informationen på sidorna kan komma att ändras, ber vi dig som besöker våra sidor att informera oss om ändringar, felaktigheter eller brister, se kontaktuppgifter.