Dataskyddsbeskrivningar

Hän finns den svenska översättningen om dataskyddsbeskrving av stipendieregistret. Andra dataskyddsbeskrivningar finns på den finska sidan.

Dataskyddsbeskrivning av stipendieregistret vid Delegationen för informationsspridning

1. Registeransvarig

Delegationen för informationsspridning (TJNK) / Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
info(at)tjnk.fi
tfn 09 228 69 236

Publikationsserie

Forskningsetiska delegationens publikationer (ISSN 2490-161X (print.), ISSN 2669-9427 (pdf)) utgiver Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar, rekommendationer och andra publikationer. Publikationsserie började i 2019. Publikationerna kan beställas from TENKs byrå.

Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation

Syftet med Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation är att sporra spridningen av forskningsresultaten till en vidare publik än enbart vetenskapssamfundet, att stöda nationella infrastrukturer som möjliggör en flerspråkig publiceringsverksamhet och att främja språkmångfald i forskningens bedömnings- och finansieringssystem.

Om webbplatsen

Ansvarsfull forskning, vad är det?

Ansvarsfull forskning främjar ett tillförlitligt och gemensamt godtagbart sätt att producera, publicera och bedöma forskningsresultat. Den stöder en öppen, närvarande och tillämplig vetenskap i samhället.

Anvisningar för etikprövning inom humanvetenskaperna

Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2019 (textversion)

Dessa anvisningar gäller från och med den 10 oktober 2019. Vetenskapssamfundet kan förbinda sig att följa anvisningarna genom att underteckna förbindelsen som finns på TENKs hemsidor, www.tenk.fi.

Forskningsetiska delegationens publikationer 3/2019
ISSN 2490-161X (pain.)
ISSN 2669-9427 (pdf)
Forskningsetiska delegationen
Redaktion: Iina Kohonen, Arja Kuula-Luumi, Sanna-Kaisa Spoof

God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland

Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012 (textversion)

Dessa GVP-anvisningar har offentliggjorts den 14 november 2012 och gäller från och med den 1 mars 2013. Vetenskapssamfundet kan förbinda sig att följa anvisningarna genom att underteckna förbindelsen som finns på TENKs hemsidor, www.tenk.fi

Forskningsetiska delegationen

Redaktion: Krista Varantola (ordf.), Veikko Launis, Markku Helin, Sanna Kaisa Spoof & Sanna Jäppinen (sekr.)

Helsinki 2013

ISBN 978-952-5995-06-0 (pain.)
ISBN 978-952-5995-07-7 (pdf)

Oredlighet och försummelse

Avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP) indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.

Misstankar om försummelse och oredlighet handläggs i GVP-processen, dvs. processen för handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis.

Förutom att försummelse av god forskningspraxis och oredlighet i vetenskaplig verksamhet är oförenliga med god vetenskaplig praxis kan de också strida mot lagen.