Artiklar från författaren:
Redaktion för Ansvarsfull forskning

19.1.2021

De vetenskapliga samfunden i Finland sammanför medlemmar från olika organisationer och med olika bakgrund som är intresserade av samma sak. Som ett resultat av detta publicerar, påverkar, forskar och kommunicerar man.

15.1.2021

Forskningsetiska delegationen och Unifis rekommendation beaktar rättigheterna, skyldigheterna och ansvaret med tanke på forskningsetiken för alla dem som deltar i handlednings- och granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

30.3.2021

Den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare innehåller anvisningar om hur en forskarutvärdering genomförs ansvarsfullt från början till slut.

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.

29.11.2018

Modell till meritförteckning för forskare följar principerna med god vetenskaplig praxis.

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

29.11.2018

I Finland finns många lagar och förordningar som kan påverka forskningen.

29.11.2018

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.

29.11.2018

Forskningsetiska delegationen har skapat ett nätverk av stödpersoner för forskningsetik.

29.11.2018

ImagOA-manualen innehåller information och infografik om användning av bildmaterial i en öppen vetenskapskultur.