Rekommendation om att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga publikationer

29.11.2018

Redaktion för Ansvarsfull forskning

Rekommendation om att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga publikationer

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.

Vetenskapliga publikationer är ett viktigt sätt för forskare att meritera sig. Det finns skillnader i praxis mellan olika vetenskapsområden när det gäller att fastställa vilka som anges som författare och övriga upphovsmän i samband med vetenskapliga sampublikationer. Om forskningen utförs i grupp är det inte alltid klart vilkas namn som ska tas upp i publikationens upphovsmanna- eller författarförteckning, och i vilken ordning namnen ska anges.

Då kan det uppstå en dispyt om upphovsmannaskapet, som är svår att reda ut i efterhand. Problem uppstår när det är oklart hur upphovsmannaskapet bildas. Dessutom finns det skillnader i praxis mellan olika vetenskapsområden när det gäller att ange upphovsmän. Namnens ordningsföljd är mycket viktig inom vissa vetenskapsområden, medan andra områden räknar upp namnen i alfabetisk ordning. Därför kan missförstånd uppstå, särskilt i tvärvetenskapliga och internationella forskningsprojekt.

För att förebygga dispyter har Forskningsetiska delegationen upprättat en rekommendation för forskare som arbetar i Finland, om att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga sampublikationer. I rekommendationen betonas vikten av att i god tid diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet – gärna skriftligt.

Rekommendationen innehåller också anvisningar, begrepp, verktyg samt litteratur för att göra det lättare att komma överens om upphovsmannaskapet.


Ytterligare information:

Att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga publikationer. Förskningsetiska delegationens rekommendation 2018: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf

 

Tulostettava sivu