Milloin tutkimus tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin?

15.3.2018

Vastuullinen tiede -toimitus

Milloin tutkimus tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin?

Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin, ihmistieteellinen tutkimus tietyissä tapauksissa. 

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Eettisessä ennakkoarvioinnissa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia.

Lääketieteellistä tutkimusta koskevat säännökset on Suomessa määritetty tutkimuslaissa. Tutkimuslain tarkoittaman lääketieteellisen tutkimuksen ehdottomana edellytyksenä on alueellisen eettisen toimikunnan antama puoltava lausunto. Lääketieteellistä tutkimusta arvioivat alueelliset eettiset toimikunnat toimivat sairaanhoitopiirien yhteydessä.

Ei-lääketieteellinen tutkimus ei kuulu tutkimuslain piiriin. Ihmistieteissä eettinen ennakkoarviointi perustuu tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamaan ohjeistukseen. Ihmistieteellisen tutkimuksen ennakkoarvioinnin lausuntopyyntö tehdään tutkimusorganisaation omalle ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle.

Ennakkoarviointi ihmistieteissä koskee seuraavia tutkimusasetelmia:

1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,

2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen),

3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,

4. Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset),

5. Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).

6. Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Ennakkoarviointi tarvitaan myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää.


Lisätietoja:

Eettinen ennakkoarviointi Suomessa: http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-suomessa
Tutkimuslaki eli laki lääketieteellisestä tutkimuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488
Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf
Sairaanhoitopiirit: http://stm.fi/sairaanhoitopiirit-erityisvastuualueet

Tulostettava sivu